Samakhodnaya Ustanovka SU-122 Tamiya

1/35

Por: Gilberto Alizandre